Industry 4.0

อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

Enzyme: วิเคราะห์หาค่ากิจกรรมเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตทำให้สามารถใช้ปริมาณผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรมเซรามิกและวัสดุก่อสร้าง

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

TEM : หาโครงสร้างของวัสดุตั้งต้นของเซรามิกส์

EDXRF : หาองค์ประกอบและตรวจสอบสารมลทินในผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

Thermal Analysis : หาอุณหภูมิหลอมเหลวของสารเคลือบผิวผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรมยานยนต์

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

GC-MS: : หาปริมาณสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในชิ้นส่วนยานยนต์ตามมาตรฐานกำหนด

 ICP: หาปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด เช่น ในน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น

 EDXRF : หา Defect ในชิ้นส่วนยานยนต์

Thermal Analysis : วิเคราะห์สมบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพของชิ้นส่วนต่างๆ เมื่อได้รับความร้อน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

TEM : ลักษณะการกระจายตัวของวัสดุสารกึ่งตัวนำ

 ICP: หาปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด

 EDXRF : วิเคราะห์หา Defect ในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ รวมทั้งตรวจหาธาตุในชั้นเชื่อมภายในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมสี สารเคลือบ และเคมีภัณฑ์

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

TEM : วิเคราะห์ลักษณะ ขนาด การกระจายตัว และธาตุที่เป็นส่วนองค์ประกอบ

SC-XRD : วิเคราะห์หาโครงสร้างโมเลกุลระดับอนุภาคของสารตัวเร่งชนิดต่างๆ

GC-MS: หาปริมาณสารองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์, หาปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามมาตรฐานกำหนด

 ICP: หาปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด

 Enzyme: วิเคราะห์หาค่ากิจกรรมเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่วยให้สนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย

อุตสาหกรรมพลาสติกและโลหะ

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

TEM : วิเคราะห์ลักษณะ ขนาด การกระจายตัว และธาตุที่เป็นส่วนองค์ประกอบ

SC-XRD : วิเคราะห์หาโครงสร้างโมเลกุลของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการผลิต

EDXRF : หาธาตุองค์ประกอบที่พื้นผิวของผลิตภัณฑ์พลาสติก หาสารมลทินของโลหะ

GC-MS: หาสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรจุภัณฑ์ทางอาหารประเภทพลาสติก

 ICP: หาปริมาณโลหะหนักในบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด

 Thermal Analysis : วิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนต่างๆ ของพลาสติก

อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการแพทย์

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

TEM : วิเคราะห์ลักษณะ ขนาด การกระจายตัว และธาตุที่เป็นส่วนองค์ประกอบ

SC-XRD : วิเคราะห์หาโครงสร้างโมเลกุลของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการผลิต

GC-MS: วิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์, องค์ประกอบของกลิ่นในอาหาร

 GC-MS/MS: หาปริมาณการปนเปื้อนของไขมันหมู

LC-MS/MS: หาปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์, หาปริมาณสเตียรอยด์ฮอร์โมนในผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 ICP: หาปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด, หาปริมาณโลหะและแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในผลิตภัณฑ์

SAXS : วิเคราะห์หาขนาด รูปร่าง Crystallinity ของสารผลิตภัณฑ์

 Enzyme: วิเคราะห์หาค่ากิจกรรมเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่วยให้สนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ลดค่าใช้จ่ายส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบต่างประเทศ 

อุตสาหกรรมเกษตร (Agricultural)

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

SC-XRD, XRD: การวิเคราะห์ชนิดของผลึก การจัดเรียงตัวของผลึก

EDXRF, WDXRF: การวิเคราะห์หาองค์ประกอบธาตุ สารประกอบ

 GC-MS/MS: การวิเคราะห์หาสารพิษในระดับนาโนกรัม เช่น สารพิษจากเชื้อราและยาฆ่าแมลงที่ตกค้างในพืชผักผลไม้

LC-MS/MS: หาปริมาณยาฆ่าแมลงและยาปฏิชีวนะที่ปนเปื้อน

 ICP: หาปริมาณโลหะหนักตามระเบียบ RoHS

Thermal Analysis: การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน

 Enzyme: วิเคราะห์หาค่ากิจกรรมเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ช่วยให้สนับสนุนการวิจัยผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ลดค่าใช้จ่ายส่งผลิตภัณฑ์ทดสอบต่างประเทศ 

อุตสาหกรรมอาหาร และอาหารสัตว์

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

SAXS : วิเคราะห์หาขนาด รูปร่าง Crystallinity ของสารผลิตภัณฑ์

GC-MS: หาสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย, องค์ประกอบของกลิ่นในอาหาร

GC-MS/MS: หาปริมาณสารอันตรายที่ปนเปื้อน เช่น ยาฆ่าแมลง เป็นต้น, การปนเปื้อนของไขมันหมู, หาองค์ประกอบของกรดไขมันทั้งหมดในอาหาร

LC-MS/MS: หาปริมาณสารอันตรายที่ปนเปื้อน เช่น ยาฆ่าแมลง, ยาพิษจากเชื้อรา, ยาปฏิชีวนะ เป็นต้น

 ICP, ICP-AES, : หาปริมาณโลหะหนักที่ปนเปื้อนตามมาตรฐานกำหนด, หาปริมาณโลหะและแร่ธาตุที่เป็นองค์ประกอบในอาหาร เพื่อใช้ในการจัดทำฉลากโภชการ

Thermal Analysis: การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน

 Enzyme: วิเคราะห์หาค่ากิจกรรมเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารสัตว์ เพื่อเพิ่มอัตราการดูดซึม สารโภชนาการ การย่อยในร่างกายของมนุษย์และสัตว์ 

อุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

GC-MS: หาปริมาณการปนเปื้อนของสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายในสิ่งแวดล้อม

GC-MS/MS: หาปริมาณการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในสิ่งแวดล้อม

LC-MS/MS: หาปริมาณการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงในสิ่งแวดล้อม

 ICP: หาปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม

Thermal Analysis: การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน

 Enzyme: วิเคราะห์หาค่ากิจกรรมเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตทำให้สามารถใช้ปริมาณผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ ปิโตรเคมี และน้ำมัน

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

SAXS : วิเคราะห์หาขนาด รูปร่าง Crystallinity และโครงสร้างทางเคมีของพื้นผิวของสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์

GC-MS: หาสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย

 ICP: หาปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานกำหนด

Thermal Analysis: การวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน

 Enzyme: วิเคราะห์หาค่ากิจกรรมเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์เอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตทำให้สามารถใช้ปริมาณผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

SEM: การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นผิว

LC-MS/MS: หาปริมาณสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์

Enzyme: วิเคราะห์หาค่ากิจกรรมเอนไซม์ในผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวมถึงงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง