BCL Biological Characterization Property Laboratory​

NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC)

พูนภัทรา สายวานิชย์

พชรอร บุญลือ

ทัศนีย์ สิงห์ศิลารักษ์

ทิพากร อุดมสินศิริกุล