GAS General Administrative Section

งานบริหารและบริการลูกค้า

พันธกิจ|

เป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ด้วยความสะดวกรวดเร็ว ร่วมกับ พันธมิตรในเครือข่าย

เป้าหมายของ|

รับบริการงานวิเคราะห์ทดสอบ พร้อมติดต่อ ประสานงาน ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีความ สะดวกรวดเร็วในการท้างาน

ภารกิจหลักและขอบเขตของงาน |
  • ติดต่อประสานงานลูกค้า เพื่อให้บริการทดสอบ
  • ส่งต่อตัวอย่างภายใต้เครือข่ายเพื่อครอบคลุมการให้บริการรอบด้าน
  • ให้ค้าแนะน้าและตอบค้าถามเชิงเทคนิคเบืองต้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทดสอบ