MCL Microbiological Laboratory

Organization Overview

พันธกิจ|
  • ให้บริการศึกษาวิจัยด้านจุลชีววิทยา แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยระบบคุณภาพระดับสากล
เป้าหมายของงาน |
  • บริการให้คำปรึกษา วางแผน และดำเนินการศึกษาววิจัยด้วยวิธีมาตรฐานและวิธีที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล
ภารกิจหลักและขอบเขตของงาน|
  • ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ Microbial Testing, Antibacterial Activity, Mutagenicity เพื่อช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • ให้คำแนะนำการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา