แผนผังองค์กร

ดร. ณฏฐพล วุฒิพันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.

โครงสร้าง NCTC

GAS : General Administrative Section

CAL : Chemical Analysis
Section

TSS : Technical Supporting Section

PCL : Physical Characterization Property Laboratory

MCL : Microbiological Laboratory

BCL: Biological Characterization Property Laboratory